Vapaus kehittyä uralla

IT-palve­lu­asian­tun­ti­jana HPK Palve­luissa työs­ken­te­levä Anne Saarvo on työs­ken­nellyt Porvoon kaupun­gilla jo vuodesta 1983 lähtien. Hän aloitti uransa toimis­to­vir­kai­lijan sijai­sena, jonka jälkeen hän innostui palkan­las­ken­nasta ja eteni palkan­las­kijan tehtä­viin. Myöhemmin toimis­tolle alkoi tulla ensim­mäisiä tieto­ko­neita, jolloin Anne ilmaisi kiin­nos­tuk­sensa IT-alaa kohtaan ja pääsi koulut­tau­tu­maan mikro­tu­ki­hen­ki­löksi. 

– Työnan­taja on aina tullut kysy­mään, että kiin­nos­tai­siko minua tällainen tehtävä. Minua on jatku­vasti kannus­tettu etene­mään ural­lani ja olen naut­tinut siitä valta­vasti, Anne kertoo. 

Ja toden totta – vaiheita on mahtunut uran varrelle muitakin. Urapolku on nimit­täin vienyt Annen myös muun muassa tutki­mus­sih­teerin tehtä­vään, palk­ka­jär­jes­telmän pääkäyt­tä­jäksi sekä päätoi­mi­seksi pääluot­ta­mus­mie­heksi. Rakkaus IT-alaa kohtaan on kuitenkin aina vaikut­tanut vahvasti taus­talla, ja vuodesta 2017 saakka hän onkin työs­ken­nellyt nykyi­sessä tehtä­väs­sään HPK Palve­luilla.

– Tarjot­tujen mahdol­li­suuk­sien vuoksi työpaikan vaihtoa ei ole tarvinnut edes harkita. Minulle töihin mene­minen on aina ollut kivaa, Anne kertaa vuosia. 

IT-palve­lu­asian­tun­ti­jana Annen työn­kuva on hyvin laaja, pääpaino on kuitenkin palve­lun­hal­lin­ta­jär­jes­telmän ja sen taus­ta­tie­tojen yllä­pi­dossa. 

– Työn suola on se, että saan ratkaista ongelmia ja miettiä mihin kaik­keen tehdyt ratkaisut vaikut­tavat sekä kehittää asioita parem­maksi. Ongel­mien ratkaisu on hyvin haas­tavaa, mutta myös palkit­sevaa. Minulle on aina ollut tärkeää, että saan vaikuttaa omaan työhöni ja se meillä kyllä toteutuu, hän sanoo.

Myös työyh­tei­söllä on ollut suuri vaikutus Annen viih­ty­vyy­teen, sillä työkult­tuu­riin kuuluu, että kaveria ei jätetä. HPK Palve­luita Anne luon­nehtii jous­ta­vaksi ja hyväksi työnan­ta­jaksi, jossa arkea eletään elämän­ti­lan­teiden ehdoilla. 

– Teen itse tällä hetkellä neli­päi­väistä työviikkoa, josta olen yhden päivän viikosta eläk­keellä. Saamme tehdä liukuvaa työaikaa ja etätyö on arki­päivää. Lisäksi meillä on normaalia pidemmät lomat, koska olemme kunnal­listen työeh­to­so­pi­musten piirissä. Ystä­vyys­suh­tei­takin on syntynyt paljon vuosien varrella, hän kertoo. 

Mutta kenelle Anne sitten suosit­te­lisi omaa työn­ku­vaansa? 

– IT-alasta, haas­teista ja ongel­man­rat­kai­susta kiin­nos­tu­neille. Olisi myös hyvä olla aito halu kehittää asioita. Loogista ajat­telua, pitkä­jän­tei­syyttä ja luovuut­takin tässä työssä tarvi­taan, hän pohtii. 

Työn vasta­pai­nona Anne tunnus­tautuu into­hi­moi­seksi kasvi­huo­ne­vil­je­li­jäksi. Sinne hän suuntaa, kun on aika irtautua arjesta ja antaa oman käden­jäljen näkyä myös toisella tavalla. 

– Minulla on omalla pihalla valtava kasvi­huone, siellä nautin rauhasta, hän sanoo hymyillen.

Samankaltaiset Artikkelit

Samankaltaiset Artikkelit