Play Video

Töihin meille

Me HPK Palvelut Oy:ssä pidämme julkis­hal­linnon rattaat pyöri­mässä ja palvelut pystyssä. Tuotamme ja kehi­tämme Porvoon kaupun­gille sekä Itä-Uuden­maan hyvin­voin­tia­lu­eelle luotet­ta­vasti talous‑, palkka‑, ICT- sekä kään­nös­pal­ve­luja.

Olemme asiak­kai­demme omis­tama, ketterä ja tehokas palve­lu­keskus. Toimis­tomme sijaitsee Ölsten­sissä lähellä Porvoon keskustaa. Olemme paikal­linen, kaksi­kie­linen ja ener­ginen työyh­teisö. Meillä työs­ken­telee noin 80 asian­tun­tijaa sekä lähi- että etätöissä palvellen moni­puo­li­sesti julkis­hal­linnon asiak­kait­tamme.

Tarjoamme miel­lyt­tävän työym­pä­ristön, jossa pääset vaikut­ta­maan työsi sisäl­töön ja oppi­maan samalla uutta. Panos­tamme työhy­vin­voin­tiin ja työssä viih­ty­vyy­teen. Työsuhde-etuihin kuuluvat mm. lounas‑, liikunta‑, kult­tuuri ja hyvin­voin­tietu sekä hyvät työter­veys­pal­velut. Kuntien omis­ta­mana yhtiönä meillä on varsin pitkät lomat, täysillä kerty­millä jopa 38 päivää.

Meillä voit olla juuri niin lois­tava kuin ikinä voit olla!

Tutustu tarkemmin palveluihimme

Palkka-asian­tun­ti­jamme tuot­tavat työs­sään oikea-aikaisia ja laaduk­kaita palk­ka­las­kelmia. Kyseessä on asiak­kaiden kannalta kriit­tinen prosessi, joka vaatii huolel­li­suutta ja kunnal­li­salan työeh­to­so­pi­musten tunte­musta. Asiak­kaiden toimit­ta­mien palk­ka­ma­te­ri­aa­lien perus­teella asian­tun­tijat käsit­te­levät tietoja ja tuot­tavat sovi­tussa aika­tau­lussa palkan­las­kennan.

Palkan­las­kennan lisäksi asian­tun­ti­joiden työhön kuuluvat esimer­kiksi sairaus­päi­vä­ra­ha­ha­ke­muk­sien teke­mistä ja esihen­ki­löiden neuvontaa työsuh­tee­seen liit­ty­vissä asioissa. Myös erilaiset viran­omai­sil­moi­tukset hoide­taan keski­te­tysti palkka-asian­tun­ti­joiden toimesta.

Henki­lös­tö­pal­ve­luissa työs­ken­telee myös järjes­tel­mä­vas­taavat, jotka pitävät HR-järjes­tel­mistä huolta. Järjes­tel­mä­vas­taavat koulut­tavat asiak­kaita järjes­tel­mien käytössä, kehit­tävät ja käyt­töö­not­tavat järjes­telmiä.

ICT-palvelut yksikön työn perus­tana on tuottaa ICT-perus­tie­to­tek­niik­ka­pal­ve­luita. Yksikkö koostuu kuudesta eri palve­lu­ko­ko­nai­suuk­sista, joissa halli­taan palve­luja.

Palve­lu­pis­teellä ratkais­taan käyt­tä­jien tuki­pyyn­töjä, käyt­tä­jä­pal­ve­luissa mm. yllä­pi­de­tään käyt­tä­jä­tun­nuksia ja laite­pal­ve­luissa huoleh­di­taan ICT-lait­teiden koko elin­kaa­resta. Palvelin- ja kapa­si­teet­ti­pal­ve­luun kuuluu kone­sa­li­pal­velut, julkisen pilven palvelut, varmuus­ko­piointi ja jatku­vuus­pal­velut, inte­graa­tio­pal­velut ja sovel­lusten julkai­su­pal­velut sekä tekninen valvonta. Lisäksi tieto­lii­ken­ne­pal­velut tuot­tavat asiak­kaalle tieto­verk­koja, joka yhdistää asiak­kaan käytössä olevat lait­teet yhdeksi koko­nai­suu­deksi. Asiak­kaan käyt­töön tarjo­taan myös asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita ICT-perus­tie­to­tek­niikkaa koske­vissa asioissa.

HPK Palvelut Oy:n kään­nös­pal­ve­luihin kuuluu laadukas kielen­kään­tä­minen ja kielen­huolto sekä näihin liit­tyvää neuvontaa ja tukea.

Käytet­tävät kielet ovat ensi­si­jai­sesti suomi, ruotsi ja englanti. Muun­kie­lisiä kään­nöksiä tuote­taan tarpeen mukaan ja tarvit­taessa alihank­kijan tuot­ta­mana.

Kehit­tä­minen ja palve­luihin liit­tyvä neuvonta kuuluu myös työhön. Asiakas tekee kään­nös­ti­lauksen HPK:n sähköi­sessä asioin­nissa, ja toimittaa kään­net­tävän tiedoston sovi­tussa tiedos­to­muo­dossa. Asiak­kaan toimit­tama aineisto kään­ne­tään halu­tulle, kään­nös­pal­ve­luiden kieli­va­li­koi­massa olevalle kielelle. Pienet tarken­nukset ja kielel­liset korjaukset tehdään yhteis­työssä asiak­kaan kanssa.

Talous­pal­ve­luissa työs­ken­telee asian­tun­ti­joita, jotka vastaavat asiak­kai­demme talous­pal­ve­luiden lisäksi myös oman yhtiömme talous­asioista.

Talous­pal­ve­luiden työs­ken­tely ja vuosi­kello määräytyy pitkälti kirjan­pidon ja tilin­pää­tösten aika­tau­lujen mukai­sesti. Tiimin vastuulla on yhtiöiden kirjan­pito, osto- ja myyn­ti­laskut sekä myyn­ti­res­kontran hoita­minen. Palve­luihin kuuluu myös maksu­lii­kenne sekä asia­kas­pal­velua. Asian­tun­tijat käsit­te­levät yhtiöiden tärkeitä talous­tie­toja luotet­ta­vasti, vankalla ammat­ti­tai­dolla.

Tehokas ja jous­tava asia­kas­pal­velu sekä oikea-aikaiset talou­del­liset suori­tukset, selvi­tykset, korjaukset, täsmäy­tykset ja kirjaukset ovat olen­nainen osa tiimin työtä.

Uravideot

Ota yhteyttä tai seuraa meitä sosi­aa­li­sessa mediassa

Ihmiset

HPK - Ura avoimia työpaikat - Anna

Anna Nyström

HR-pääl­likkö
anna.nystrom@hpkpalvelut.fi
040 159 2526

HPK - Ura avoimia työpaikat - Jaana

Jaana Björs

HR-asian­tun­tija
jaana.bjors@hpkpalvelut.fi
040 162 8039

Uratarinat

Artikkelit