Työharjoittelun kautta palkka-asiantuntijaksi

Katja Aalto aloitti Porvoon kaupungin palk­ka­pal­ve­luissa vuonna 2016 työhar­joit­te­li­jana. Vuonna 2022 HPK Palve­luiden perus­ta­misen myötä Porvoon kaupungin työn­te­kijät siir­tyivät uuden yrityksen alle töihin, jossa myös Katjan työt jatkuivat palkka-asian­tun­ti­jana.

Tätä ennen Katja oli työs­ken­nellyt info­työn­te­ki­jänä ja myyjänä kaupan alalla. Myyjän työ ei kuiten­kaan tuntunut omalta jutulta ja hän päätti lähteä opis­ke­le­maan trade­no­miksi. Opin­toihin kuuluvan harjoit­telun hän pääsi suorit­ta­maan Porvoon kaupungin hallin­to­pal­ve­lu­kes­kuksen palk­ka­pal­ve­luihin.

– Onnis­tu­neen harjoit­telun myötä minulle tarjot­tiin kesä­töitä ja lopulta sain vaki­tuisen työn palk­ka­sih­tee­rinä ja myöhemmin palkka-asian­tun­ti­jana, Katja kertoo.

Palkka-asian­tun­ti­jana Katjan työhön kuuluu koko palkan­las­kennan kaari työso­pi­musten vahvis­ta­mi­sesta loppu­tilin maksa­mi­seen, sisäl­täen muun muassa mate­ri­aa­lien syöt­tä­mistä järjes­tel­mään sekä tietojen tarkis­ta­mista. Lisäksi hänen vastuul­leen kuuluu matka­las­ku­jär­jes­tel­mien pääkäyt­tä­jyys.

– Tässä työssä täsmäl­li­syys on tärkeää, eli anne­tuissa aika­tau­luissa on pysyt­tävä. Myös huolel­li­suutta tarvi­taan, jotta virheitä ei syntyisi. Lisäksi työ vaatii prio­ri­sointi- ja paineen­sie­to­kykyä, jotta pystyy hoita­maan yhden asian kerral­laan eikä stres­saannu teke­mät­tö­mistä töistä. Eli pilkun paikalla on väliä ja nume­roista on tykät­tävä, hän summaa.

HPK Palve­luissa Katja on viih­tynyt mainiosti. Työ on tuntunut hänestä sopivan haas­ta­valta ja siinä voi edel­leen kehittyä parem­maksi. Työnan­taja on tukenut oman osaa­misen kehit­tä­mi­sessä ja esimer­kiksi itseä kiin­nos­ta­viin koulu­tuk­siin on mahdol­lista osal­listua.

– Jos on jokin osa-alue mikä itseä kiin­nostaa, sitä saa aina ehdottaa, urake­hi­tyk­sessä tuetaan, hän kertoo.

Mutta millainen työyh­teisö HPK:ssa sitten on?

– Asian­tun­teva, on pitkän linjan työn­te­ki­jöitä ja meitä uudempia, eli aika laaja skaala osaa­mista. Meillä on vahva autta­misen kult­tuuri, eli apua saa aina kun tarvitsee. Huumoria riittää myös, ja sitä viljel­lään yhtei­sillä kahvi­tauoilla. Meillä on lupa nauraa ja asioita ei pidä ottaa liian vaka­vasti! Hyvä työyh­teisö, Katja pohtii.

HPK Palve­luita Katja luon­nehtii jous­ta­vaksi työnan­ta­jaksi, jossa työn­te­ki­jöiden mieli­pi­teitä kuun­nel­laan aidosti.

– Työn ja perhe-elämän yhdis­tä­minen on helppoa. Itsekin sain tehdä neli­päi­väistä työviikkoa, kun palasin hoito­va­paalta ja opin­to­va­paalta, jossa suoritin YAMK-opinnot. Jous­tavat työajat ja etätyö helpot­tavat myös arkea. Voimme tehdä etätyötä työteh­tä­vistä, elämän­ti­lan­teesta ja asuin­pai­kasta riip­puen joko täysin etänä tai hybri­di­mal­lilla, ja meillä onkin porukkaa, jotka eivät asu Porvoossa. Lisäksi meillä on normaalia pidemmät lomat, koska olemme kunnal­listen työeh­to­so­pi­musten piirissä, hän kertoo.

Myös matala hierarkia ja työnan­tajan mahdol­lis­tama moderni työym­pä­ristö ovat olleet Katjan mieleen. Hän suosit­te­leekin HPK Palve­luita myös muille alan osaa­jille ja alalle uutena tule­ville.

– Toimi­tus­joh­ta­jalla on ovi auki, eli ei tarvitse jännittää voiko mennä sano­maan jotakin. Lisäksi saamme nauttia remon­toi­duista viih­tyi­sistä työti­loista, joihin pääsimme itse vaikut­ta­maan. Kannattaa siis ihmeessä jättää hake­musta, meillä asenne ratkaisee! Minul­la­kaan ei ollut aikai­sempaa koke­musta tällai­sista tehtä­vistä ja silti hyvin olen oppinut ja pärjännyt, Katja päättää.

Samankaltaiset Artikkelit

Samankaltaiset Artikkelit