Vapaus kehittyä uralla

IT-palve­­lu­­asian­­tun­­ti­­jana HPK Palve­luissa työs­ken­te­levä Anne Saarvo on työs­ken­nellyt Porvoon kaupun­gilla jo vuodesta 1983 lähtien. Hän aloitti uransa toimis­to­vir­kai­lijan sijai­sena, jonka jälkeen hän innostui palkan­las­ken­nasta ja eteni palkan­las­kijan tehtä­viin. Myöhemmin toimis­tolle alkoi tulla ensim­mäisiä tieto­ko­neita, jolloin Anne ilmaisi kiin­nos­tuk­sensa IT-alaa kohtaan ja pääsi koulut­tau­tu­maan mikro­tu­ki­hen­ki­löksi.  – Työnan­taja on aina tullut kysy­mään, että kiin­nos­tai­siko minua tällainen tehtävä. Minua on jatku­vasti kannus­tettu […]

Työharjoittelun kautta palkka-asiantuntijaksi

Katja Aalto aloitti Porvoon kaupungin palk­ka­pal­ve­luissa vuonna 2016 työhar­joit­te­li­jana. Vuonna 2022 HPK Palve­luiden perus­ta­misen myötä Porvoon kaupungin työn­te­kijät siir­tyivät uuden yrityksen alle töihin, jossa myös Katjan työt jatkuivat palkka-asian­­tun­­ti­­jana. Tätä ennen Katja oli työs­ken­nellyt info­työn­te­ki­jänä ja myyjänä kaupan alalla. Myyjän työ ei kuiten­kaan tuntunut omalta jutulta ja hän päätti lähteä opis­ke­le­maan trade­no­miksi. Opin­toihin kuuluvan harjoit­telun […]